Dva dny s didaktikou matematiky

12.05.2022 14:41

Dvacátý šestý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádala katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se konal ve dnech 10. – 11. 2. 2022. Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů. Z důvodu pandemie byla akce organizována online.

Z konference bude připraven elektronický sborník. Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT- 21691/2021-2-693 (do 28. 9. 2024).
 
Plenární přednášky
 
Rostislav Konopa: Dotkni se vesmíru
 
Obsahem přednášky je představení STEAM Education, jeho historie, rozsah a pedagogický koncept, který je uplatňován ve výuce napříč předměty (matematika, fyzika, biologie a další). Výhody a nevýhody STEM a STEAM pedagogiky ve školách. Projektová výuka 21. století a praktický příklad na projektu Dotkni se vesmíru pohledem ředitele základní školy a zakladatele STEAM Academy, který má humanistické vzdělání, ale miluje technologie a vědu. Projekt Dotkni se vesmíru umožnil stovkám studentů základních a středních škol v ČR sestavit, programovat a vypustit stratosférický balón, který jim pořídil snímky povrchu Země z výšky 30 - 37 km.
 
Záznam přednášky je zde: https://youtu.be/GlWeakhZdE4
 
Šárka Miková: Teorie typů - Jak se vrozené potřeby promítají do učení?

Do učebního stylu dětí se výraznou měrou promítají vrozené potřeby, které ovšem nejsou u všech dětí stejné. Děti s vrozenou potřebou stability potřebují konkrétní zadání a vedení učitelem, děti s potřebou svobody a akce naopak hodně volnosti a vše si vyzkoušet na vlastní kůži. Některé děti potřebují především harmonické vztahy, jiné naopak řeší spravedlnost hodnocení a je pro ně zásadní pocit vlastní i učitelovy kompetentnosti. Když děti nemají ve výuce své potřeby naplněny, ztrácejí vnitřní motivaci a vyrušují, zlobí, polemizují s učitelem nebo tiše trpí. Rozhodně se ale neučí tak, jak by mohly. Ve webináři si ukážeme, co různé typy dětí motivuje, co potřebují od učitele a jak jim dávat zpětnou vazbu.
 
Záznam přednášky je zde: https://youtu.be/vJT6vLJejGE
 

Program je zde.

 

Programový a organizační výbor


Naďa Vondrová (KMDM, PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, nada.vondrova @pedf.cuni.cz)

Antonín Jančařík

Darina Jirotková

Michaela Kaslová


Sborník z roku 2022 - pokyny pro autory

Sborník bude sestaven z těchto částí:

  • vystoupení v sekci (příspěvek ve sborníku v délce cca 3 strany)
  • pracovní dílny v rozsahu 1 hodina (příspěvek ve sborníku v délce cca 6 stran)
  • prezentace zajímavých zkušeností a materiálů (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • prezentace videa (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • poster – nástěnka (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • další příspěvky (po dohodě s programovým výborem)

Příspěvky odevzdávejte v programu WORD (nebo TeX), písmo Times New Roman, 12 pt, délka podle typu prezentace. Obrázky ve formátu jpg zašlete zvlášť. Nepoužívejte v příspěvku všechna velká písmena (např. v nadpisech). Za názvem příspěvku napište jméno autora bez titulů a jeho pracoviště a e-mail. Použitou literaturu nečíslujte a formátujte podle vzorů, které najdete zde – u sborníků je nutné uvést i editory a rozsah stránek daného článku; ISBN neuvádějte. Každý příspěvek opatřete stručným abstraktem v rozsahu 5 až 10 řádků. Obrázky i tabulky číslujte (průběžně). Nepoužívejte pouze ilustrační obrázky. Za jazykovou stránku příspěvku zodpovídají autoři.

Hotový příspěvek odevzdejte do 30. 3. 2022.

Zasílejte na adresu nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Sborník vyjde v elektronické podobě do konce roku 2022. Bude mít ISBN.

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIV

Sborníky z konference si můžete stáhnout v sekci Materiály ke stažení.

Jubilejní, dvacátý pátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky se konal ve dnech 11. – 12. 2. 2021

Konference se konala v online podobě. I tak se podařilo zachovat její charakter. Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů.

Program z roku 2021 stahujte zde.

Obě plenární přednášky se souhlasem přednášejících zpřístupňujeme formou videozáznamu.
 
Cyril Höschl: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření.

https://youtu.be/Namy9a-xsLc

Janka Medová: Rozvoj kombinatorického myslenia a riešenia matematických problémov.

Dvacátý čtvrtý ročník konference se konal ve dnech 13. – 14. 2. 2020.

Zvané přednášky

Šárka Portešová (Katedra psychologie FSS MU, Brno): Umíme identifikovat a rozvíjet intelektově nadané děti v útlém věku?
 
Cílem přednášky je poukázat na některé důležité otázky související s identifikací a rozvojem tzv. časných čtenářů a počtářů. Zaměříme se na kognitivní, socialni, emoční a motorické vývojové disharmonie, které mohou, při nesprávné intervenci, zkomplikovat  další intelektový rozvoj těchto žáků, zejména na základní škole. Věnovat se budeme i problematice dvojí výjimečnosti v tomto věku. Seznámíme se s některými důležitými zahraničními výzkumy, které se identifikaci nadání věnují a díky kterým budeme moci zaměřit pozornost i na závažné chyby ve vybraných identifikačních strategiích.
 
Petr Cikrle (VUT Brno): Historická metrologie – nuda nebo fascinující součást historie?

Staré míry a váhy jsou pravidelně zařazovány do výuky fyziky i jiných předmětů na základních školách, obvykle však není prostor na vysvětlení historických souvislostí. Cílem přednášky je seznámit posluchače s přehledem vývoje měr na našem území a některými dochovanými hmotnými doklady – etalony loktů, sáhů, korců a měřic na radnicích měst. Značné rozdíly panovaly nejen mezi Čechami, Moravou a Slezskem, ale jinak se měřilo i na území pánů z Růže, města Chebu i v celém pohraničí. Teprve na přelomu 17. a 18. století se podařilo jakž takž sjednotit zemské míry a váhy – v Čechách pražské, na Moravě brněnské a olomoucké (souboj o hlavní město byl dlouho vyrovnaný) a ve Slezsku vratislavské. Ale to již přichází Marie Terezie a z důvodu sjednocení obchodu vnucuje všem zemím habsburské říše jednotky vídeňské, což se setkává s tichým odporem zejména v Čechách. Krátce nato se začíná šířit povědomí o nových vědeckých jednotkách definovaných francouzskými vědci – metru, litru a kilogramu. Cesta k metru je trnitá a zdlouhavá – jeho vlastní měření trvající 7 let je zatíženo chybou, která je zamlčena a odhalena až po 200 letech. V Rakousku se o metru uvažuje už od roku 1815, zavádí se decimální dělení měny (1857 – zlatník o 100 krejcarech místo 60), doba však uzraje až v 70. letech 19. století a vrcholí podpisem Metrické konvence 20. 5. 1875 (ale to již tři roky platí v Rakousku zákon o přijetí metru). Vlastní etalony z platiny a iridia však vznikají až v roce 1890, po roce 1918 však zůstávají ve Vídni  a ČSR musí získat nové. V roce 1993 se situace opakuje.
 
Program konference z roku 2020. Zde jsou fotografie z konference.
 
Program konference z roku 2019, Fotografie z akce: https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157678764849428.
 
Program konference z roku 2018. Fotky z konference z roku 2018
 
Informace o konferenci z roku 2017. Program. Na fotografie se můžete podívat zde.

 

Dag Hrubý: Aktuální otázky terminologie ve školské matematice Prezentace ke stažení
Informace o textech rozvíjejících českou matematickou terminologii v letech 1360-1860. Činnost JČMF v oblasti terminologie školské matematiky. Mezinárodní norma pro znaky a značky používané v matematice. Ukázky terminologických matematických problémů.

Martin Jan Stránský: Co nabízí dnešní neurovědy: pro učení a co potřebujete vědět

Program ze Dvou dnů s didaktikou matematiky 2016 ke stažení zde. Fotografie z roku 2016 stahujte zde.

Archiv předchozích ročníků konference je zde.

 

 

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF