Stanoviska a vyjádření

Texty uvedené v této sekci vyjadřují stanoviska SUMA.
 

Vyjádření SUMA k příručkám „Matika pro spolužáky“ (20. 2. 2020)

V současné době se výuka matematiky stala předmětem řady diskusí. Jedním z často medializovaných témat se stal i projekt „Matika pro spolužáky“, který získal podporu médií i sponzorů. Podle těchto svépomocných příruček, které jsou chybně nazývány učebnice, dnes údajně vyučuje více než 220 středních škol v republice. Výbor Společnosti učitelů matematiky Jednoty českých matematiky a fyziků považuje za potřebné zdůraznit, že z hlediska nejen odborného (matematického), ale také metodického jsou příručky plné chyb a rozhodně se nejedná o metodickou „revoluci“ ve výuce matematiky. Jde spíše o „kuchařské návody“ (navíc mnohdy nesprávné) na řešení typových příkladů, které mohou na první pohled působit na žáky přitažlivě, ale k rozvoji jejich myšlení rozhodně nepřispějí. Příručky zcela postrádají snahu o to, aby žáci problematice porozuměli a získali potřebný vhled do látky, a místo toho nabízejí návody psané stylem egyptských písařů před čtyřmi tisíci lety. Negativní stanovisko k výuce podle těchto materiálů vyjádřili i vyučující didaktiky matematiky z fakult připravujících učitele. Příručky, původně určené pro doučování spolužáků, jsou zcela nevyhovující pro kvalitní výuku matematiky.

Zájemce o problematiku odkazujeme na tři podrobné recenze zmiňovaných příruček od prof. Kuřiny z Přírodovědecké fakulty UHK (Učitel matematiky, 27(1), 2019;  Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 61(4), 2016; Učitel matematiky, 25(1), 2016), prof. Doboše z Ústavu matematických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a otevřený dopis Slovenské matematické společnosti Jednoty slovenských matematiků a fyziků.

 

Stanovisko k výuce matematiky metodou prof. Hejného (stáhnout ho můžete zde) pro potřeby 5. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v Parlamentu ČR dne 14. 3. 2018

 

Stanovisko SUMA JČMF k jednotným přijímacím zkouškám na obory s maturitní zkouškou (3. 12. 2014)

 

Společnost učitelů matematiky JČMF podporuje návrh MŠMT 

 

zavést jednotné přijímací zkoušky na všechny obory s maturitní zkouškou.

 

Zdůvodnění

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje jednotný srovnatelný výstup ze základních škol (nepodařilo se prosadit celoplošné testování v průběhu základního vzdělávání), je nanejvýš nutné zajistit státem garantovanou nepodkročitelnou hranici zvládnutí učiva základní školy v základních oblastech vzdělání (český jazyk a matematika) alespoň u žáků, kteří mají zájem studovat maturitní obory. Jsme přesvědčeni, že jednotné přijímací zkoušky na obory s maturitní zkouškou mohou tuto funkci splňovat. Pomocným materiálem pro žáky a rodiče (stejně jako u státních maturit) může být Katalog požadavků, který by stanovil nepodkročitelnou hranici vědomostí z každého zkoušeného předmětu (nikoli v součtu).

Lze předpokládat, že stanovený cíl žáky i učitele motivuje k výkonu. Společným úsilím tak mohou dosáhnout lepší kvality vědomostí a dovedností žáků vstupujících do středoškolského studia. Je však třeba, aby byl stanovený cíl jednotný a nepodléhal lokálním zájmům (jako jsou např. snaha o dobrou klasifikaci žáků základní školy, naplněnost střední školy apod.).

Věříme, že po vyhodnocení letošního pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek bude následovat iniciativa, která upraví legislativní prostředí tak, aby měl ředitel střední školy možnost, stejně jako u profilové maturitní zkoušky, doplnit státem zadané přijímací zkoušky vlastními požadavky, které zohlední specifika dané školy (např. talent, jazykové dovednosti apod.). K úvaze dáváme možnost dvou termínů zkoušek s tím, že by se žákům započetl lepší výsledek, a tím se eliminovalo nebezpečí momentálního selhání žáka u přijímací zkoušky (tedy že výkon v jednom dni ovlivní „celý život“ žáka).   

Zveřejněno dne 3.12.2014. 

Návrhy Společnosti učitelů matematiky na úpravu Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

V rámci připravovaných inovací kurikula se naskýtá možnost úpravy vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Národní ústav pro vzdělávání shromáždil všechny relevantní připomínky ke stávajícím formulacím RVP ZV a ke vzdělávacímu obsahu, který je v RVP ZV pro obor Matematika a její aplikace uveden. Získané připomínky jsou shrnuty v přiloženém dokumentu. Konkrétní navrhované úpravy textu jsou vyznačeny červenou barvou v současném textu RVP ZV. Celé znění návrhu najdete zde.

Máte-li jakékoliv další náměty nebo připomínky k obsahu RVP ZV, sdělte je na adresu eva.zelendova@nuv.cz. 

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.; RNDr. Eva Zelendová

Zveřejněno dne 2.4.2014.