Stanoviska a vyjádření

Texty uvedené v této sekci vyjadřují stanoviska SUMA.

Stanovisko SUMA JČMF k jednotným přijímacím zkouškám na obory s maturitní zkouškou (3. 12. 2014)

 

Společnost učitelů matematiky JČMF podporuje návrh MŠMT 

 

zavést jednotné přijímací zkoušky na všechny obory s maturitní zkouškou.

 

Zdůvodnění

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje jednotný srovnatelný výstup ze základních škol (nepodařilo se prosadit celoplošné testování v průběhu základního vzdělávání), je nanejvýš nutné zajistit státem garantovanou nepodkročitelnou hranici zvládnutí učiva základní školy v základních oblastech vzdělání (český jazyk a matematika) alespoň u žáků, kteří mají zájem studovat maturitní obory. Jsme přesvědčeni, že jednotné přijímací zkoušky na obory s maturitní zkouškou mohou tuto funkci splňovat. Pomocným materiálem pro žáky a rodiče (stejně jako u státních maturit) může být Katalog požadavků, který by stanovil nepodkročitelnou hranici vědomostí z každého zkoušeného předmětu (nikoli v součtu).

Lze předpokládat, že stanovený cíl žáky i učitele motivuje k výkonu. Společným úsilím tak mohou dosáhnout lepší kvality vědomostí a dovedností žáků vstupujících do středoškolského studia. Je však třeba, aby byl stanovený cíl jednotný a nepodléhal lokálním zájmům (jako jsou např. snaha o dobrou klasifikaci žáků základní školy, naplněnost střední školy apod.).

Věříme, že po vyhodnocení letošního pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek bude následovat iniciativa, která upraví legislativní prostředí tak, aby měl ředitel střední školy možnost, stejně jako u profilové maturitní zkoušky, doplnit státem zadané přijímací zkoušky vlastními požadavky, které zohlední specifika dané školy (např. talent, jazykové dovednosti apod.). K úvaze dáváme možnost dvou termínů zkoušek s tím, že by se žákům započetl lepší výsledek, a tím se eliminovalo nebezpečí momentálního selhání žáka u přijímací zkoušky (tedy že výkon v jednom dni ovlivní „celý život“ žáka).   

Zveřejněno dne 3.12.2014. 

Návrhy Společnosti učitelů matematiky na úpravu Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

V rámci připravovaných inovací kurikula se naskýtá možnost úpravy vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Národní ústav pro vzdělávání shromáždil všechny relevantní připomínky ke stávajícím formulacím RVP ZV a ke vzdělávacímu obsahu, který je v RVP ZV pro obor Matematika a její aplikace uveden. Získané připomínky jsou shrnuty v přiloženém dokumentu. Konkrétní navrhované úpravy textu jsou vyznačeny červenou barvou v současném textu RVP ZV. Celé znění návrhu najdete zde.

Máte-li jakékoliv další náměty nebo připomínky k obsahu RVP ZV, sdělte je na adresu eva.zelendova@nuv.cz. 

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.; RNDr. Eva Zelendová

Zveřejněno dne 2.4.2014.