Hra pro střední školu Tandemat

01.05.2016 13:12

Tandemat – didaktická hra pro výuku matematiky na střední škole

Lucie Šilhánová
(z diplomové práce obhájené na PedF UK v Praze v roce 2010)
 
V dnešní době často mluvíme o aktivnější a zábavnější výuce matematiky, o atraktivnějším přiblížení tohoto na první pohled strohého předmětu žákům. Na hry v matematice je základní škola jistě štědřejší než škola střední, natož potom vysoká. To je zřejmě zcela přirozený jev. O to více je však jakékoliv smysluplné zpestření matematiky na třetím stupni vítané a motivační. Ne jinak tomu je v případě hry Tandemat – didaktické matematické hry navržené jako doplněk vyučovacího procesu na střední škole. Hra byla vytvořena, experimentálně vyzkoušena a analyzována autorkou v rámci její diplomové práce v roce 2010. Pozitivní zkušenosti, výsledky a kladné ohlasy na Tandemat prokazují jistý potenciál a možnost využití této hry v rámci školního prostředí. Proto se nyní seznámíme s Tandematem, jeho pravidly a přínosy podrobněji. Části hry, grafickou podobu i pravidla najdete ve složce „ke stažení“.
 
Charakteristika Tandematu
Tandemat je inspirován společenskou hrou Activity, jejíž náplní je předvádění a hádání běžných slov či slovních spojení jedním ze tří způsobů: vysvětlováním, kreslením nebo pantomimou. V Tandematu zůstává tato základní myšlenka zachována s tím rozdílem, že předmětem hádání jsou matematické pojmy. Ostatní pravidla Tandematu a herní plán jsou pro tuto hru specifické. Výběr pojmů do hry určuje obtížnost, tedy i cílovou skupinu hráčů. Verze, kterou si zde představíme, je nastavena pro všechny ročníky střední školy (tvořena byla konkrétně pro ročníky vyššího gymnázia). Proto jsou v ní zařazeny vhodné pojmy ze základní školy a z prvního pololetí prvního ročníku školy střední. Jedná se o komplexní matematickou hru v tom smyslu, že pojmy jsou čerpány ze všech matematických oblastí dané úrovně (geometrie, aritmetika,…).
 
Tvorba hry
Tandematu předcházela pilotní verze pod názvem Aktivity[1], která byla vyzkoušena v 9. ročníku základní školy a se studenty učitelství matematiky na Pedagogické fakultě UK. Na základě zkušeností z těchto experimentů byla hra zdokonalena na její současnou verzi – Tandemat. Především se ukázalo, že hra je kvůli náročnosti a komplexnosti vhodnější pro starší žáky, a proto je Tandemat nastaven pro střední školu. Zvýšenou pozornost také zasluhuje výběr a rozřazení pojmů do hry.
Pojmy
Organizátor by měl být perfektně seznámen se znalostmi a schopnostmi žáků v matematice, aby mohl obtížnost pojmů pro hráče co nejobjektivněji posoudit a pojmy obodovat. Obtížnost je dána nejen náročností pojmu jako takového (tedy porozumění podstatě pojmu), ale i jeho možnostmi předvedení. Například pojem „nepřímá úměrnost“ bude daleko snazší v mluvení než v pantomimě. Další úskalí mohou přinést pojmy, které vyjadřují i nematematické jevy z běžného života. U nich lze předpokládat, že žák přistoupí raději k nematematickému představení. Příkladem takového pojmu je „zbytek při dělení“ (při předvádění mluvením).
 
Výsledky a doporučení
Hra byla zkoumána ve všech ročnících druhého stupně gymnázia (hrálo ji nezávisle pět skupin) a její potenciál byl analyzován pomocí některých principů zakotvené teorie. Analýza poukázala na tři hlavní přínosy hry v rámci vyučování matematiky: (1) Tandemat má diagnostickou funkci, (2) upevňuje a rozvíjí matematické kompetence[2] a (3) rozvíjí obecné kompetence[3]. Diagnózu matematických znalostí a schopností hráčů může provádět především organizátor hry. Tím, že sleduje výkony jednotlivých hráčů, vidí, zda a nakolik pojmům rozumí. Jistý druh diagnostiky, tzv. nevědomou, provádí i sami hráči. V interakci s ostatními poznávají, nakolik jsou schopni pojmy předvést nebo uhodnout, jak dobře rozumí jejich podstatě nebo co jim činí problémy. Vzhledem k tomu, že obsahem Tandematu jsou matematické pojmy, hráči se snaží ke hře přistupovat především matematicky. Definují, modelují, kreslí, symbolizují matematické termíny a dokládají je na příkladech a protipříkladech. Tím si je opakují, přemýšlí o nich, čímž upevňují a rozvíjejí své znalosti v tomto oboru. Tandemat dále využívá slovního, grafického i divadelního projevu, což vyžaduje od hráčů jistou úroveň vyjadřování, kreativity, obecných znalostí a spolupráce. To jsou aspekty, které pomáhají rozvíjet kompetence obecnějšího charakteru.
Hra je však natolik komplexní činností, že musíme počítat s určitými omezeními. Málokdy lze provádět úplnou diagnostiku žákovy znalosti. Hráči mohou pojem předvést nematematicky, mohou mít trému nebo jim chybí potřebná jazyková úroveň. Proto bychom měli provádět diagnózu velmi opatrně. Ne vždy také dochází k rozvoji matematických kompetencí, jelikož pojem může být předváděn a hádán nematematickou cestou. U pojmů, které k nematematickému způsobu svádějí, bychom měli zvážit jejich zařazení do hry. Z didakticko-matematického hlediska jsou takové pojmy pro Tandemat nezajímavé, na druhou stranu však dávají šanci uspět i slabším a nesmělejším žákům. Nebezpečí se skrývá dále v tom, že ve hře mohou být vyřčeny nepravdivé informace. V tom případě by měl zasáhnout organizátor hry, neudělají-li to ostatní hráči, a nepřesnosti vysvětlit a uvést na pravou míru.
Přestože je možné Tandemat hrát i bez dozoru (pokud hráči znají pravidla), úloha organizátora hry je velmi důležitá. Ten totiž může využít svých znalostí, schopností a postavení a dát hře další rozměr. Pozitivně může zapůsobit například tím, že problémové pojmy dovysvětlí, opraví chybná vyjádření a nechá prostor diskusi, pochvalou podpoří nesmělé hráče nebo spravedlivě hlídá dodržování pravidel. Tím přispívá k tomu, aby hra získala silnější edukační náboj a spravedlivý průběh.
 
 
Zkušenost ukazuje, že Tandemat je hrou, která žáky baví a vytváří příjemnou zdravě soutěživou atmosféru. Žákům ukazuje nutnost přesnějšího projevu, terminologického pojmenování a symboliky. Během hry si žáci procvičují nejen pojmy samotné, ale připomínají si jejich význam, vzájemné vztahy k ostatním matematickým termínům a celkům, vymýšlejí a užívají konkrétních příkladů. Jakožto týmová hra Tandemat rozvíjí konstruktivní spolupráci, učí žáky vzájemně si naslouchat a snažit se pochopit jeden druhého. Přestože má své meze, nelze mu odepřít jeho význam matematicko-didaktický, nematematický i společenský.
 


[1] Aktivity psané s „k“ jsou prvotní verzí Tandematu. Activity psané s „c“ jsou zmíněnou společenskou hrou.
[2] Matematickými kompetencemi v tomto pojetí jsou myšleny matematické znalosti a dovednosti žáků a jejich matematické uvažování nad pojmy. Jedná se o kompetence, které během svého studia získali a které díky této hře rozvíjejí, a tím i upevňují. Výjimečně se může jednat i o zcela novou kompetenci, kterou si žák při hře osvojí.
[3] Obecné kompetence jsou chápány jako všeobecné znalosti, dovednosti, schopnosti a reakce na situaci, kterými žáci disponují v běžném životě a které nejsou explicitně spojeny s matematikou. Slouží k orientaci v životních situacích, k řešení problému, k utváření vztahů s ostatními, k porozumění sebe sama. Projevují se také ve znalostech z různých oborů lidské činnosti a v úrovni vyjadřování.
 

Zd e  si v zazipovaném souboru můžete stáhnout pravidla hry, herní plán a matrice kartiček. Pokud se o hře zmíníte např. v nějakém článku či na webu, odkazujte jako na zdroj na diplomovou práci L. Šilhánové (viz dole).

Šilhánová, L. Tandemat - didaktická hra pro výuku matematiky na střední škole. Diplomová práce obhájená na PedF UK v Praze, 2010, 203 s. (vedoucí N. Stehlíková).

Celou diplomovou práci si můžete stáhnout zde.

 

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF