Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost

Na adresách
https://www.vospspgs.cz/manipulativni-cinnosti-rozvijejici-matematickou-gramotnost
a
https://www.vospspgs.cz/manipulativni-cinnosti-a-modelovani-rozvijejici-matematickou-gramotnost
najdete výsledky projektů, které byly v JČMF řešeny v letech 2013 a 2014 v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
Projekty byl zaměřeny na rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku a žáků  základních škol pomocí odkrývání vztahů mezi věcmi na základě manipulace s nimi,
tj. přidávání, ubírání, řazení, přemísťování předmětů atp. Na uvedených adresách je zveřejněna série videonahrávek, které nabízejí náměty na rozvíjení představ dětí a žáků v oblastech kvantita (množství, jeho odhady a porovnávání, význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti čísel, práce s číselnou osou), množinové představy (třídění, uspořádání, kombinatorické činnosti) a prostor a tvar (orientace v prostoru a čase, rovinné a prostorové útvary, jejich metrické a polohové vlastnosti) i vybrané kompetence, které jsou obsaženy v definici matematické gramotnosti: Matematické uvažování, Modelování, Užívání pomůcek a nástrojů.
Všechny videosekvence jsou připraveny samostatně pro MŠ, pro první stupeň ZŠ
a pro 2. stupeň ZŠ a jsou v manuálech doprovázeny podrobnými metodickými návody pro pedagogickou veřejnost.