Dva dny s didaktikou matematiky

17.02.2018 21:33

  Dvacátý pátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF proběhne ve dnech 11. – 12. 2. 2021 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek apod. Pro vystoupení je možné využít počítačovou či notebookovou učebnu, interaktivní tabuli a hlasovací zařízení. Z konference je tradičně připravován elektronický sborník.

V případě, že nebude možné konferenci zorganizovat prezenčně, proběhne konference hybridně či online. O tom budeme přihlášené účastníky operativně informovat.

Z konference bude připraven elektronický sborník. Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT-32684/2018-2-905 (do 21. 1. 2022).

Registrační poplatek se hradí na místě (v případě přechodu na online formu bude způsob úhrady operativně změněn):
180 Kč pro členy JČMF s vystoupením na konferenci
220 Kč pro nečleny JČMF s vystoupením na konferenci
250 Kč pro členy JČMF bez vystoupení na konferenci
320 Kč pro nečleny JČMF bez vystoupení na konferenci

Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 31. 1. 2021. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 10. 2. 2021.
 
Účastníci mají možnost si objednat ubytování na univerzitní koleji přes online formulář: https://kam.cuni.cz/KAM-321.html.
 
Program
Program začíná ve čtvrtek v 8.00 registrací na PedF UK (Magdalény Rettigové 4, Praha 1) - vlastní program začíná v 10.00. V pátek dopolede jsou otevřené hodiny na školách a alternativní progam na fakultě. Odpolední program probíhá na fakultě a končí 16.30-17.00.
 
Plenární přednášku přislíbil Cyril Höschl na téma Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření.
 
Druhou plenární přednášku pronese Janka Medová na téma Rozvoj kombinatorického myslenia a riešenia matematických problémov.
 
Anotace: Riešenie problémov je jednou z kompetencií kľúčových pre úspešný život v súčasnej spoločnosti. riešenie matematických problémov prispieva okrem schopnosti riešiť problémy a j k rozvoju matematického myslenia, matematickej argumentácie a procedurálnych zručností. Prehlbované je konceptuálne pochopenie, ako i schopnosť riadiť svoju prácu.
Kombinatorické myslenie môže byť definované ako schopnosť viac či menej systematicky tvoriť rôzne kombinácie myšlienok a kognitívnych operácií. Riešenie problémov z kombinatoriky poskytuje žiakom príležitosť na rozvoj kombinatorického myslenia, ale aj na bohatú matematickú diskusiu využívajúci dôvodenie k dôkazy. Porovnávanie rôznych stratégií riešenia je vhodným precvičovaním metakognitívnych znalostí.
V podmienkach Slovenskej republiky sa kombinatorika dostala do učiva základnej školy relatívne nedávno a veľa učiteľov nemá s vyučovaním kombinatoriky na tomto stupni skúsenosť z pozície žiaka. V prednáške zhrnieme skúsenosti s vyučovaním kombinatoriky na prvom i druhom stupni základnej školy, ako aj so vzdelávaním (budúcich) učiteľov v tejto oblasti.

 
 

Programový a organizační výbor


Naďa Vondrová (KMDM, PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, nada.vondrova @pedf.cuni.cz)

Antonín Jančařík

Darina Jirotková

Michaela Kaslová


Sborník z roku 2021 - pokyny pro autory

Sborník bude sestaven z těchto částí:

  • vystoupení v sekci (příspěvek ve sborníku v délce cca 3 strany)
  • pracovní dílny v rozsahu 1 hodina (příspěvek ve sborníku v délce cca 6 stran)
  • prezentace zajímavých zkušeností a materiálů (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • prezentace videa (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • poster – nástěnka (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • další příspěvky (po dohodě s programovým výborem)

Příspěvky odevzdávejte v programu WORD (nebo TeX), písmo Times New Roman, 12 pt, délka podle typu prezentace. Obrázky ve formátu jpg zašlete zvlášť. Nepoužívejte v příspěvku všechna velká písmena (např. v nadpisech). Za názvem příspěvku napište jméno autora bez titulů a jeho pracoviště a e-mail. Použitou literaturu nečíslujte a formátujte podle vzorů, které najdete zde – u sborníků je nutné uvést i editory a rozsah stránek daného článku; ISBN neuvádějte. Každý příspěvek opatřete stručným abstraktem v rozsahu 5 až 10 řádků. Obrázky i tabulky číslujte (průběžně). Nepoužívejte pouze ilustrační obrázky. Za jazykovou stránku příspěvku zodpovídají autoři.

Hotový příspěvek odevzdejte do 30. 3. 2021.

Zasílejte na adresu nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Sborník vyjde v elektronické podobě do konce roku 2021. Bude mít ISBN.


ARCHIV

Dvacátý čtvrtý ročník konference se konal ve dnech 13. – 14. 2. 2020.

Zvané přednášky

Čtvrtek: Umíme identifikovat a rozvíjet intelektově nadané děti v útlém věku?
Šárka Portešová (Katedra psychologie FSS MU, Brno)
 
Cílem přednášky je poukázat na některé důležité otázky související s identifikací a rozvojem tzv. časných čtenářů a počtářů. Zaměříme se na kognitivní, socialni, emoční a motorické vývojové disharmonie, které mohou, při nesprávné intervenci, zkomplikovat  další intelektový rozvoj těchto žáků, zejména na základní škole. Věnovat se budeme i problematice dvojí výjimečnosti v tomto věku. Seznámíme se s některými důležitými zahraničními výzkumy, které se identifikaci nadání věnují a díky kterým budeme moci zaměřit pozornost i na závažné chyby ve vybraných identifikačních strategiích.
 
Pátek: Historická metrologie – nuda nebo fascinující součást historie?
Petr Cikrle (VUT Brno)

Staré míry a váhy jsou pravidelně zařazovány do výuky fyziky i jiných předmětů na základních školách, obvykle však není prostor na vysvětlení historických souvislostí. Cílem přednášky je seznámit posluchače s přehledem vývoje měr na našem území a některými dochovanými hmotnými doklady – etalony loktů, sáhů, korců a měřic na radnicích měst. Značné rozdíly panovaly nejen mezi Čechami, Moravou a Slezskem, ale jinak se měřilo i na území pánů z Růže, města Chebu i v celém pohraničí. Teprve na přelomu 17. a 18. století se podařilo jakž takž sjednotit zemské míry a váhy – v Čechách pražské, na Moravě brněnské a olomoucké (souboj o hlavní město byl dlouho vyrovnaný) a ve Slezsku vratislavské. Ale to již přichází Marie Terezie a z důvodu sjednocení obchodu vnucuje všem zemím habsburské říše jednotky vídeňské, což se setkává s tichým odporem zejména v Čechách. Krátce nato se začíná šířit povědomí o nových vědeckých jednotkách definovaných francouzskými vědci – metru, litru a kilogramu. Cesta k metru je trnitá a zdlouhavá – jeho vlastní měření trvající 7 let je zatíženo chybou, která je zamlčena a odhalena až po 200 letech. V Rakousku se o metru uvažuje už od roku 1815, zavádí se decimální dělení měny (1857 – zlatník o 100 krejcarech místo 60), doba však uzraje až v 70. letech 19. století a vrcholí podpisem Metrické konvence 20. 5. 1875 (ale to již tři roky platí v Rakousku zákon o přijetí metru). Vlastní etalony z platiny a iridia však vznikají až v roce 1890, po roce 1918 však zůstávají ve Vídni  a ČSR musí získat nové. V roce 1993 se situace opakuje.
 
Program konference z roku 2020.
 
 Program konference z roku 2019 , Fotografie z akce: https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157678764849428.
Program ze Dvou dnů s didaktikou matematiky 2016 ke stažení  zde . Fotografie z roku 2016 stahujte zde.
Archiv předchozích ročníků konference je zde. Sborníky z předchozích ročníků najdete v části Materiály ke stažení.

 

 

Zpět

Přihlášení na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2021

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: