Dva dny s didaktikou matematiky

27.09.2023 14:41

Dvacátý osmý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se konal ve dnech 15. – 16. 2. 2024. Konference se zúčastnilo téměř 180 účastníků. Program byl opět velmi pestrý, jak je možné se přesvědčit níže.

Děkujeme všem přednášejícím i vedoucím sekcí a dílen za podnětné myšlenky. V roce 2024 jsme poprvé vyřešili úlohu "nakrm 43 lidí pěti sadami příborů" a poprvé se uskutečnila soutěž KMDM Pevnost Boyard. Gratulujeme vítěznému týmu a už se těšíme, kdo si odnese putovní cenu příště!

 

Plenární přednášky

Jan Royt (FF UK): “Krása je v početných poměrech”.  Tvorba Jana Blažeje Santiniho.

Přednáška bude věnována symbolickym formám  v tvorbě barokního architekta Jana Blažeje Santiniho, který v návaznosti na středověkou architekturu uplatnil znalosti získané studiem aritmetiky, geometrie i tzv křesťanské kabaly, opírající se o myšlenky jezuity  Athansia Kirchera. Přednáška bude doprovázena bohatou obrazovou dokumentaci.

Naďa Vondrová (PedF UK): Slovní úlohy a jak na ně s naší metodikou

V přednášce budou shrnuty obtíže, které žáci základní i střední školy mají při řešení slovních úloh, a zejména bude poukázáno na účinné způsoby, jak těmto obtížím předcházet, a to na základě našich a zahraničních výzkumů. Bude představena metodika výuky slovních úloh vytvořená v rámci projektu TAČR.

Program konference

 

Sborníky z konference si můžete stáhnout v sekci Materiály ke stažení.

Programový a organizační výbor

Naďa Vondrová (KMDM, PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, nada.vondrova @pedf.cuni.cz)

Antonín Jančařík

Darina Jirotková

Michaela Kaslová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sborník z roku 2024 - pokyny pro autory

Sborník bude sestaven z těchto částí:

 • vystoupení v sekci (příspěvek ve sborníku v délce cca 3 strany)
 • pracovní dílny v rozsahu 1 hodina (příspěvek ve sborníku v délce cca 6 stran)
 • prezentace zajímavých zkušeností a materiálů (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
 • prezentace videa (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
 • poster – nástěnka (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
 • další příspěvky (po dohodě s programovým výborem)

Příspěvky odevzdávejte v programu WORD (nebo TeX), písmo Times New Roman, 12 pt, délka podle typu prezentace. Obrázky ve formátu jpg zašlete zvlášť. Nepoužívejte v příspěvku všechna velká písmena (např. v nadpisech). Za názvem příspěvku napište jméno autora bez titulů a jeho pracoviště a e-mail. Použitou literaturu nečíslujte a formátujte podle vzorů, které najdete zde – u sborníků je nutné uvést i editory a rozsah stránek daného článku; ISBN neuvádějte. Každý příspěvek opatřete stručným abstraktem v rozsahu 5 až 10 řádků. Obrázky i tabulky číslujte (průběžně). Nepoužívejte pouze ilustrační obrázky. Za jazykovou stránku příspěvku zodpovídají autoři.

Hotový příspěvek odevzdejte do 30. 3. 2024.

Zasílejte na adresu nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Sborník vyjde v elektronické podobě do konce roku 2024. Bude mít ISBN.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIV

27. ročník konference 2023

Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT- 21691/2021-2-693 (do 28. 9. 2024).
 
 

Plenární přednášky

Martin Chvál: Autoevaluace školy a zjišťování vztahu žáků k matematice - prezentaci můžete stáhnout zde

Školy mají povinnost realizovat vlastní hodnocení (autoevaluaci). Jak z povinnosti učinit smysluplnou činnost i pro jednotlivé učitele, aby získávali důležité informace pro zkvalitňování výuky? Vedle vzdělávacích výsledků je důležitý i vztah žáků k matematice. V rámci přednášky budou představeny metody a vybrané výsledky z rozsáhlejších výzkumů i z konkrétních autoevaluačních šetření. Cílem je ukázat takové metody a postupy, které může využít každý učitel, nebo po společné domluvě v rámci školy i celá škola a opřít o ně svoji autoevaluaci.

František Mošna: Pravděpodobnost – zavedení a interpretace (pátek 13.00-14.00) - prezentaci můžete stáhnout zde

S náhodnou se setkáváme již od útlého věku. Na základě zkušeností dokážeme náhodné situace vyhodnocovat a následně vhodně jednat a rozhodovat se. V průběhu vzdělávacího procesu se setkáváme s pokusy uchopit náhodnost také číselně a vyjadřovat ji pomocí pravděpodobnosti. Intuitivní vnímání pravděpodobnosti však nemusí odpovídat správným výpočtům, některé pravděpodobnostní modely mohou být z různých hledisek problematické a v některých případech lze pravděpodobnost pouze odhadovat. Pro učitele matematiky i jiných předmětů je proto důležité, aby měli představu o vývoji pojmů spojených s náhodou a dovedli se orientovat v různých přístupech k pravděpodobnosti.
V přednášce se budeme kromě historického vývoje a pojetí pravděpodobnosti zabývat také zkoumáním přístupu studentů k náhodě a pravděpodobnosti. Zjišťujeme, že náhoda bývá obecně vnímána jako nedostatek informací. Proto u studentů převažuje logické vnímání pravděpodobnosti a dokonce dovedou elementárním způsobem formulovat zásady principu indiference. Na pozadí tohoto pojetí se však objevují také prvky subjektivního vnímání. Pesimistické či optimistické odhady pravděpodobnosti vyplývají z jakéhosi osudového chápání náhody. V úvahách o nutnosti vícenásobného opakování zkoumaného jevu se projevuje též četnostní chápání pravděpodobnosti. Naopak vůbec se nevyskytují náznaky propenzitního pojetí pravděpodobnosti. Výsledky rozebírající představy studentů o náhodě přispívají v procesu vzdělávání ke hlubšímu pochopení jejich výpočtů, odhadů a úvah týkajících se pravděpodobnosti.


26. ročník konference 2022

Dvacátý šestý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádala katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se konal ve dnech 10. – 11. 2. 2022. Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů. Z důvodu pandemie byla akce organizována online.

Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT- 21691/2021-2-693.
 
Plenární přednášky
 
Rostislav Konopa: Dotkni se vesmíru
 
Obsahem přednášky je představení STEAM Education, jeho historie, rozsah a pedagogický koncept, který je uplatňován ve výuce napříč předměty (matematika, fyzika, biologie a další). Výhody a nevýhody STEM a STEAM pedagogiky ve školách. Projektová výuka 21. století a praktický příklad na projektu Dotkni se vesmíru pohledem ředitele základní školy a zakladatele STEAM Academy, který má humanistické vzdělání, ale miluje technologie a vědu. Projekt Dotkni se vesmíru umožnil stovkám studentů základních a středních škol v ČR sestavit, programovat a vypustit stratosférický balón, který jim pořídil snímky povrchu Země z výšky 30 - 37 km.
 
Záznam přednášky je zde: https://youtu.be/GlWeakhZdE4
 
Šárka Miková: Teorie typů - Jak se vrozené potřeby promítají do učení?

Do učebního stylu dětí se výraznou měrou promítají vrozené potřeby, které ovšem nejsou u všech dětí stejné. Děti s vrozenou potřebou stability potřebují konkrétní zadání a vedení učitelem, děti s potřebou svobody a akce naopak hodně volnosti a vše si vyzkoušet na vlastní kůži. Některé děti potřebují především harmonické vztahy, jiné naopak řeší spravedlnost hodnocení a je pro ně zásadní pocit vlastní i učitelovy kompetentnosti. Když děti nemají ve výuce své potřeby naplněny, ztrácejí vnitřní motivaci a vyrušují, zlobí, polemizují s učitelem nebo tiše trpí. Rozhodně se ale neučí tak, jak by mohly. Ve webináři si ukážeme, co různé typy dětí motivuje, co potřebují od učitele a jak jim dávat zpětnou vazbu.
 
Záznam přednášky je zde: https://youtu.be/vJT6vLJejGE
Program je zde.

25. ročník konference 2021

Jubilejní, dvacátý pátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky se konal ve dnech 11. – 12. 2. 2021

Konference se konala v online podobě. I tak se podařilo zachovat její charakter. Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů.

Program z roku 2021 stahujte zde.

Obě plenární přednášky se souhlasem přednášejících zpřístupňujeme formou videozáznamu.
 
Cyril Höschl: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření.

https://youtu.be/Namy9a-xsLc

Janka Medová: Rozvoj kombinatorického myslenia a riešenia matematických problémov.

Dvacátý čtvrtý ročník konference se konal ve dnech 13. – 14. 2. 2020.

Zvané přednášky

Šárka Portešová (Katedra psychologie FSS MU, Brno): Umíme identifikovat a rozvíjet intelektově nadané děti v útlém věku?
 
Cílem přednášky je poukázat na některé důležité otázky související s identifikací a rozvojem tzv. časných čtenářů a počtářů. Zaměříme se na kognitivní, socialni, emoční a motorické vývojové disharmonie, které mohou, při nesprávné intervenci, zkomplikovat  další intelektový rozvoj těchto žáků, zejména na základní škole. Věnovat se budeme i problematice dvojí výjimečnosti v tomto věku. Seznámíme se s některými důležitými zahraničními výzkumy, které se identifikaci nadání věnují a díky kterým budeme moci zaměřit pozornost i na závažné chyby ve vybraných identifikačních strategiích.
 
Petr Cikrle (VUT Brno): Historická metrologie – nuda nebo fascinující součást historie?

Staré míry a váhy jsou pravidelně zařazovány do výuky fyziky i jiných předmětů na základních školách, obvykle však není prostor na vysvětlení historických souvislostí. Cílem přednášky je seznámit posluchače s přehledem vývoje měr na našem území a některými dochovanými hmotnými doklady – etalony loktů, sáhů, korců a měřic na radnicích měst. Značné rozdíly panovaly nejen mezi Čechami, Moravou a Slezskem, ale jinak se měřilo i na území pánů z Růže, města Chebu i v celém pohraničí. Teprve na přelomu 17. a 18. století se podařilo jakž takž sjednotit zemské míry a váhy – v Čechách pražské, na Moravě brněnské a olomoucké (souboj o hlavní město byl dlouho vyrovnaný) a ve Slezsku vratislavské. Ale to již přichází Marie Terezie a z důvodu sjednocení obchodu vnucuje všem zemím habsburské říše jednotky vídeňské, což se setkává s tichým odporem zejména v Čechách. Krátce nato se začíná šířit povědomí o nových vědeckých jednotkách definovaných francouzskými vědci – metru, litru a kilogramu. Cesta k metru je trnitá a zdlouhavá – jeho vlastní měření trvající 7 let je zatíženo chybou, která je zamlčena a odhalena až po 200 letech. V Rakousku se o metru uvažuje už od roku 1815, zavádí se decimální dělení měny (1857 – zlatník o 100 krejcarech místo 60), doba však uzraje až v 70. letech 19. století a vrcholí podpisem Metrické konvence 20. 5. 1875 (ale to již tři roky platí v Rakousku zákon o přijetí metru). Vlastní etalony z platiny a iridia však vznikají až v roce 1890, po roce 1918 však zůstávají ve Vídni  a ČSR musí získat nové. V roce 1993 se situace opakuje.
 
Program konference z roku 2020. Zde jsou fotografie z konference.
 
Program konference z roku 2019, Fotografie z akce: https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157678764849428.
 
Program konference z roku 2018. Fotky z konference z roku 2018
 
Informace o konferenci z roku 2017. Program. Na fotografie se můžete podívat zde.

 

Dag Hrubý: Aktuální otázky terminologie ve školské matematice Prezentace ke stažení
Informace o textech rozvíjejících českou matematickou terminologii v letech 1360-1860. Činnost JČMF v oblasti terminologie školské matematiky. Mezinárodní norma pro znaky a značky používané v matematice. Ukázky terminologických matematických problémů.

Martin Jan Stránský: Co nabízí dnešní neurovědy: pro učení a co potřebujete vědět

Program ze Dvou dnů s didaktikou matematiky 2016 ke stažení zde. Fotografie z roku 2016 stahujte zde.

Archiv předchozích ročníků konference je zde.

 

 

Zpět

Konference

 • 27.09.2023 14:41

  Dva dny s didaktikou matematiky

  Dvacátý osmý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se konal ve dnech 15. – 16. 2. 2024. Konference se zúčastnilo téměř 180 účastníků. Program byl opět velmi pestrý, jak je...

 • 05.06.2023 00:00

  Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

  Celostátní konference učitelů matematiky středních škol se bude konat ve dnech 18. 9. - 20. 9. 2023 v Praze.  Konferenci pořádá Společnost učitelů matematiky ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK Praha. Bližší informace včetně přihlášky naleznete na webové stránce konference...

 • 12.05.2023 14:59

  Užití počítačů ve výuce matematiky

  Ve dnech od 9. do 11. listopadu 2023 pořádají Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 11. ročník konference Užití počítačů ve výuce...

 • 12.05.2023 14:51

  Jak učit matematice žáky ve věku 10 až 16 let

  Konference se koná každé dva roky a je určena především učitelům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.  Některé sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v sekci Materiály ke stažení. Další ročník konference se bude konat ve dnech 19.–21....

 • 13.02.2023 12:51

  EME (Elementary Mathematics Education)

  Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádá 27. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2023: Výzvy primárního vzdělávání matematice jako součást učitelství pro 21. století. Konference se bude konat ve dnech...

 • 12.05.2022 14:48

  Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

  Setkání se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky všech stupňů škol. Další setkání se uskuteční v roce 2024. Organizátor: SUMA JČMF, JČMF - Česká matematická společnost, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň Kontaktní osoba za organizátory: prof. RNDr. Miroslav...

 • 12.05.2021 14:56

  Tři dny s matematikou pro učitele středních odborných škol

  Konference je zaměřena zejména na problematiku výuky matematiky na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Náplní konference byly semináře a dílny, ve kterých vystoupili učitelé středních a vysokých škol s podněty pro další práci učitelů matematiky na středních...

 • 12.05.2020 15:00

  Ani jeden matematický talent nazmar

  Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty. SUMA JČMF se na organizace konference podílela od jejího založení v roce 2003 do roku 2019. Sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v...

 • 12.05.2020 14:58

  Letní škola s didaktikou matematiky

  Letní prázdninová škola je pro učitele I. a II. stupně, nižších ročníků víceletých gymnázií (nejenom pro učitele matematiky), pro rodiče a pro další zájemce o metody výuky byla organizována od roku 2005 do roku 2018. Organizátorem byla ZŠ a MŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti a SUMA...

Konference

 • 17.10.2017 21:35

  Ani jeden matematický talent nazmar

  Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty. Další setkání se uskuteční 24. 5. - 25. 5. 2019 v Hradci Králové. Organizátor konference: SUMA JČMF Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D....

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF