Dva dny s didaktikou matematiky

27.09.2023 14:41

Dvacátý osmý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se bude konat ve dnech 15. – 16. 2. 2024.

Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek apod. Pro vystoupení je možné využít počítačovou či notebookovou učebnu, interaktivní tabuli a hlasovací zařízení. Z konference je tradičně připravován elektronický sborník.

Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT- 21691/2021-2-693.

Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 30. 1. 2024. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 14. 2. 2024.  Registrační formulář najdete pod tímto odkazem nebo se můžete přihlásit pomocí QR kódu níže.

Registrační poplatek (hradí se na místě, nebo předem fakturou): 

Člen JČMF s vystoupením na konferenci (200 Kč)
Člen JČMF bez vystoupení na konferenci (250 Kč)
Nečlen JČMF s vystoupením na konferenci (300 Kč)
Nečlen JČMF bez vystoupení na konferenci (350 Kč)
Studenti a studentky učitelství neplatí poplatek.

Těšíme se na setkání s vámi. 


Sborníky z konference si můžete stáhnout v sekci Materiály ke stažení.

Programový a organizační výbor

Naďa Vondrová (KMDM, PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, nada.vondrova @pedf.cuni.cz)

Antonín Jančařík

Darina Jirotková

Michaela Kaslová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sborník z roku 2024 - pokyny pro autory

Sborník bude sestaven z těchto částí:

 • vystoupení v sekci (příspěvek ve sborníku v délce cca 3 strany)
 • pracovní dílny v rozsahu 1 hodina (příspěvek ve sborníku v délce cca 6 stran)
 • prezentace zajímavých zkušeností a materiálů (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
 • prezentace videa (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
 • poster – nástěnka (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
 • další příspěvky (po dohodě s programovým výborem)

Příspěvky odevzdávejte v programu WORD (nebo TeX), písmo Times New Roman, 12 pt, délka podle typu prezentace. Obrázky ve formátu jpg zašlete zvlášť. Nepoužívejte v příspěvku všechna velká písmena (např. v nadpisech). Za názvem příspěvku napište jméno autora bez titulů a jeho pracoviště a e-mail. Použitou literaturu nečíslujte a formátujte podle vzorů, které najdete zde – u sborníků je nutné uvést i editory a rozsah stránek daného článku; ISBN neuvádějte. Každý příspěvek opatřete stručným abstraktem v rozsahu 5 až 10 řádků. Obrázky i tabulky číslujte (průběžně). Nepoužívejte pouze ilustrační obrázky. Za jazykovou stránku příspěvku zodpovídají autoři.

Hotový příspěvek odevzdejte do 30. 3. 2024.

Zasílejte na adresu nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Sborník vyjde v elektronické podobě do konce roku 2024. Bude mít ISBN.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIV

27. ročník konference 2023

Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT- 21691/2021-2-693 (do 28. 9. 2024).
 
 

Plenární přednášky

Martin Chvál: Autoevaluace školy a zjišťování vztahu žáků k matematice - prezentaci můžete stáhnout zde

Školy mají povinnost realizovat vlastní hodnocení (autoevaluaci). Jak z povinnosti učinit smysluplnou činnost i pro jednotlivé učitele, aby získávali důležité informace pro zkvalitňování výuky? Vedle vzdělávacích výsledků je důležitý i vztah žáků k matematice. V rámci přednášky budou představeny metody a vybrané výsledky z rozsáhlejších výzkumů i z konkrétních autoevaluačních šetření. Cílem je ukázat takové metody a postupy, které může využít každý učitel, nebo po společné domluvě v rámci školy i celá škola a opřít o ně svoji autoevaluaci.

František Mošna: Pravděpodobnost – zavedení a interpretace (pátek 13.00-14.00) - prezentaci můžete stáhnout zde

S náhodnou se setkáváme již od útlého věku. Na základě zkušeností dokážeme náhodné situace vyhodnocovat a následně vhodně jednat a rozhodovat se. V průběhu vzdělávacího procesu se setkáváme s pokusy uchopit náhodnost také číselně a vyjadřovat ji pomocí pravděpodobnosti. Intuitivní vnímání pravděpodobnosti však nemusí odpovídat správným výpočtům, některé pravděpodobnostní modely mohou být z různých hledisek problematické a v některých případech lze pravděpodobnost pouze odhadovat. Pro učitele matematiky i jiných předmětů je proto důležité, aby měli představu o vývoji pojmů spojených s náhodou a dovedli se orientovat v různých přístupech k pravděpodobnosti.
V přednášce se budeme kromě historického vývoje a pojetí pravděpodobnosti zabývat také zkoumáním přístupu studentů k náhodě a pravděpodobnosti. Zjišťujeme, že náhoda bývá obecně vnímána jako nedostatek informací. Proto u studentů převažuje logické vnímání pravděpodobnosti a dokonce dovedou elementárním způsobem formulovat zásady principu indiference. Na pozadí tohoto pojetí se však objevují také prvky subjektivního vnímání. Pesimistické či optimistické odhady pravděpodobnosti vyplývají z jakéhosi osudového chápání náhody. V úvahách o nutnosti vícenásobného opakování zkoumaného jevu se projevuje též četnostní chápání pravděpodobnosti. Naopak vůbec se nevyskytují náznaky propenzitního pojetí pravděpodobnosti. Výsledky rozebírající představy studentů o náhodě přispívají v procesu vzdělávání ke hlubšímu pochopení jejich výpočtů, odhadů a úvah týkajících se pravděpodobnosti.


26. ročník konference 2022

Dvacátý šestý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádala katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se konal ve dnech 10. – 11. 2. 2022. Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů. Z důvodu pandemie byla akce organizována online.

Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT- 21691/2021-2-693.
 
Plenární přednášky
 
Rostislav Konopa: Dotkni se vesmíru
 
Obsahem přednášky je představení STEAM Education, jeho historie, rozsah a pedagogický koncept, který je uplatňován ve výuce napříč předměty (matematika, fyzika, biologie a další). Výhody a nevýhody STEM a STEAM pedagogiky ve školách. Projektová výuka 21. století a praktický příklad na projektu Dotkni se vesmíru pohledem ředitele základní školy a zakladatele STEAM Academy, který má humanistické vzdělání, ale miluje technologie a vědu. Projekt Dotkni se vesmíru umožnil stovkám studentů základních a středních škol v ČR sestavit, programovat a vypustit stratosférický balón, který jim pořídil snímky povrchu Země z výšky 30 - 37 km.
 
Záznam přednášky je zde: https://youtu.be/GlWeakhZdE4
 
Šárka Miková: Teorie typů - Jak se vrozené potřeby promítají do učení?

Do učebního stylu dětí se výraznou měrou promítají vrozené potřeby, které ovšem nejsou u všech dětí stejné. Děti s vrozenou potřebou stability potřebují konkrétní zadání a vedení učitelem, děti s potřebou svobody a akce naopak hodně volnosti a vše si vyzkoušet na vlastní kůži. Některé děti potřebují především harmonické vztahy, jiné naopak řeší spravedlnost hodnocení a je pro ně zásadní pocit vlastní i učitelovy kompetentnosti. Když děti nemají ve výuce své potřeby naplněny, ztrácejí vnitřní motivaci a vyrušují, zlobí, polemizují s učitelem nebo tiše trpí. Rozhodně se ale neučí tak, jak by mohly. Ve webináři si ukážeme, co různé typy dětí motivuje, co potřebují od učitele a jak jim dávat zpětnou vazbu.
 
Záznam přednášky je zde: https://youtu.be/vJT6vLJejGE
Program je zde.

25. ročník konference 2021

Jubilejní, dvacátý pátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky se konal ve dnech 11. – 12. 2. 2021

Konference se konala v online podobě. I tak se podařilo zachovat její charakter. Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů.

Program z roku 2021 stahujte zde.

Obě plenární přednášky se souhlasem přednášejících zpřístupňujeme formou videozáznamu.
 
Cyril Höschl: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření.

https://youtu.be/Namy9a-xsLc

Janka Medová: Rozvoj kombinatorického myslenia a riešenia matematických problémov.

Dvacátý čtvrtý ročník konference se konal ve dnech 13. – 14. 2. 2020.

Zvané přednášky

Šárka Portešová (Katedra psychologie FSS MU, Brno): Umíme identifikovat a rozvíjet intelektově nadané děti v útlém věku?
 
Cílem přednášky je poukázat na některé důležité otázky související s identifikací a rozvojem tzv. časných čtenářů a počtářů. Zaměříme se na kognitivní, socialni, emoční a motorické vývojové disharmonie, které mohou, při nesprávné intervenci, zkomplikovat  další intelektový rozvoj těchto žáků, zejména na základní škole. Věnovat se budeme i problematice dvojí výjimečnosti v tomto věku. Seznámíme se s některými důležitými zahraničními výzkumy, které se identifikaci nadání věnují a díky kterým budeme moci zaměřit pozornost i na závažné chyby ve vybraných identifikačních strategiích.
 
Petr Cikrle (VUT Brno): Historická metrologie – nuda nebo fascinující součást historie?

Staré míry a váhy jsou pravidelně zařazovány do výuky fyziky i jiných předmětů na základních školách, obvykle však není prostor na vysvětlení historických souvislostí. Cílem přednášky je seznámit posluchače s přehledem vývoje měr na našem území a některými dochovanými hmotnými doklady – etalony loktů, sáhů, korců a měřic na radnicích měst. Značné rozdíly panovaly nejen mezi Čechami, Moravou a Slezskem, ale jinak se měřilo i na území pánů z Růže, města Chebu i v celém pohraničí. Teprve na přelomu 17. a 18. století se podařilo jakž takž sjednotit zemské míry a váhy – v Čechách pražské, na Moravě brněnské a olomoucké (souboj o hlavní město byl dlouho vyrovnaný) a ve Slezsku vratislavské. Ale to již přichází Marie Terezie a z důvodu sjednocení obchodu vnucuje všem zemím habsburské říše jednotky vídeňské, což se setkává s tichým odporem zejména v Čechách. Krátce nato se začíná šířit povědomí o nových vědeckých jednotkách definovaných francouzskými vědci – metru, litru a kilogramu. Cesta k metru je trnitá a zdlouhavá – jeho vlastní měření trvající 7 let je zatíženo chybou, která je zamlčena a odhalena až po 200 letech. V Rakousku se o metru uvažuje už od roku 1815, zavádí se decimální dělení měny (1857 – zlatník o 100 krejcarech místo 60), doba však uzraje až v 70. letech 19. století a vrcholí podpisem Metrické konvence 20. 5. 1875 (ale to již tři roky platí v Rakousku zákon o přijetí metru). Vlastní etalony z platiny a iridia však vznikají až v roce 1890, po roce 1918 však zůstávají ve Vídni  a ČSR musí získat nové. V roce 1993 se situace opakuje.
 
Program konference z roku 2020. Zde jsou fotografie z konference.
 
Program konference z roku 2019, Fotografie z akce: https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157678764849428.
 
Program konference z roku 2018. Fotky z konference z roku 2018
 
Informace o konferenci z roku 2017. Program. Na fotografie se můžete podívat zde.

 

Dag Hrubý: Aktuální otázky terminologie ve školské matematice Prezentace ke stažení
Informace o textech rozvíjejících českou matematickou terminologii v letech 1360-1860. Činnost JČMF v oblasti terminologie školské matematiky. Mezinárodní norma pro znaky a značky používané v matematice. Ukázky terminologických matematických problémů.

Martin Jan Stránský: Co nabízí dnešní neurovědy: pro učení a co potřebujete vědět

Program ze Dvou dnů s didaktikou matematiky 2016 ke stažení zde. Fotografie z roku 2016 stahujte zde.

Archiv předchozích ročníků konference je zde.

 

 

Zpět

Konference

 • 27.09.2023 14:41

  Dva dny s didaktikou matematiky

  Dvacátý osmý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se bude konat ve dnech 15. – 16. 2. 2024. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci...

 • 05.06.2023 00:00

  Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

  Celostátní konference učitelů matematiky středních škol se bude konat ve dnech 18. 9. - 20. 9. 2023 v Praze.  Konferenci pořádá Společnost učitelů matematiky ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK Praha. Bližší informace včetně přihlášky naleznete na webové stránce konference...

 • 12.05.2023 14:59

  Užití počítačů ve výuce matematiky

  Ve dnech od 9. do 11. listopadu 2023 pořádají Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 11. ročník konference Užití počítačů ve výuce...

 • 12.05.2023 14:51

  Jak učit matematice žáky ve věku 10 až 16 let

  Konference se koná každé dva roky a je určena především učitelům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.  Některé sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v sekci Materiály ke stažení. Další ročník konference se bude konat ve dnech 19.–21....

 • 13.02.2023 12:51

  EME (Elementary Mathematics Education)

  Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádá 27. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2023: Výzvy primárního vzdělávání matematice jako součást učitelství pro 21. století. Konference se bude konat ve dnech...

 • 12.05.2022 14:48

  Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

  Setkání se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky všech stupňů škol. Další setkání se uskuteční v roce 2024. Organizátor: SUMA JČMF, JČMF - Česká matematická společnost, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň Kontaktní osoba za organizátory: prof. RNDr. Miroslav...

 • 12.05.2021 14:56

  Tři dny s matematikou pro učitele středních odborných škol

  Konference je zaměřena zejména na problematiku výuky matematiky na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Náplní konference byly semináře a dílny, ve kterých vystoupili učitelé středních a vysokých škol s podněty pro další práci učitelů matematiky na středních...

 • 12.05.2020 15:00

  Ani jeden matematický talent nazmar

  Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty. SUMA JČMF se na organizace konference podílela od jejího založení v roce 2003 do roku 2019. Sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v...

 • 12.05.2020 14:58

  Letní škola s didaktikou matematiky

  Letní prázdninová škola je pro učitele I. a II. stupně, nižších ročníků víceletých gymnázií (nejenom pro učitele matematiky), pro rodiče a pro další zájemce o metody výuky byla organizována od roku 2005 do roku 2018. Organizátorem byla ZŠ a MŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti a SUMA...

Konference

 • 17.10.2017 21:35

  Ani jeden matematický talent nazmar

  Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty. Další setkání se uskuteční 24. 5. - 25. 5. 2019 v Hradci Králové. Organizátor konference: SUMA JČMF Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D....

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF